ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศหน่วยงานตั้งแต่วันที่ถึงวันที่
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (นโยบายและแผน) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1/9/2017 2/10/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ 1/9/2017 2/10/2017
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7 จำนวน 1 อัตรา คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ 8/9/2017 22/9/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ (สัตว์ทดลอง) P8 จำนวน 1 อัตรา ศูนย์สัตว์ทดลอง จุฬาฯ 16/8/2017 14/9/2017
เจ้าหน้าที่บริการงานช่าง (ไฟฟ้า) P8 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ 5/9/2017
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (ประสานงานวิจัย) P7 จำนวน 1 อัตรา สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ 21/8/2017 20/9/2017
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา (วิชาการศึกษา) P7 จำนวน 2 อัตรา สำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ 21/8/2017 20/9/2017
ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาฯ 17/8/2017 31/8/2017
เจ้าหน้าที่บริการวิทยาศาสตร์ P7 จำนวน 1 อัตรา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 21/8/2017 4/9/2017
อาจารย์ ภาควิชานโยบายฯ จำนวน 1 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 31/8/2017 31/10/2017
อาจารย์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 2 อัตรา คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ 31/8/2017 31/10/2017
อาจารย์ A-5 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา จำนวน 1 อัตรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ 31/8/2017 29/9/2017