จุฬาฯ จัด เสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด”

Event Information

จุฬาฯ จัด เสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด”

282

 • Time: Wed, September 13, 1:30pm - Wed, September 13, 4:00pm
 • Venue: ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาฯ
 • Organizer: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
 • Conducted in: ไทย
 • Tags: chula
 • Poster:


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 9 เรื่อง “โรฮิงญา : เรื่องที่ใกล้ตัวกว่าที่คิด” ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 202 อาคารจามจุรี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นเวทีวิชาการสาธารณะเผยแพร่องค์ความรู้จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับชาวโรฮิงญาในประเทศเมียนมา  ตลอดจนวิเคราะห์ถึงผลกระทบของปัญหาผู้อพยพชาวโรฮิงญาที่มีต่อประเทศไทย และเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีผู้ร่วมเสวนา ประกอบด้วย

 • รศ.ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์เมียนมา
 • ผศ.ดร.นฤมล ทับจุมพล ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาฯ
 • อ.ธานินทร์ สาลาม ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ดร.อณัส อมาตยกุล ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ดำเนินรายการโดย อ.ดร.จิรยุทธ์ สินธุพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์เอเชียใต้ศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาฯ โทร. 02-218-3364-5
 • Contact Information:
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • โทร. 02-218-3364-5