สัมมนาวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์ 20 ปี กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

Event Information

สัมมนาวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์ 20 ปี กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”

743

 • Time: Wed, September 13, 8:30am - Wed, September 13, 4:30pm
 • Venue: ห้องประชุม 701 อาคารอาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
 • Organizer: ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ
 • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
 • Conducted in: ไทย
 • Tags: mining social impacts and social responsibility
 • Poster:
 • Attachments:
 • 885_20170908_2_im02_hotnews.jpg (142.684K)

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ จะจัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “ยุทธศาสตร์ 20 ปี กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารอาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10)  เพื่อรับฟังและแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะก่อให้เกิดการบูรณาการวิชาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ในงานมีการเสวนาและการบรรยายในหัวข้อต่างๆ  อาทิ  “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแร่ 20 ปี และแผนแม่บทบริหารจัดการแร่ พ.ศ. 2560 – 2564 (ฉบับที่ 1) กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (SDGs)  “Thailand 4.0 and SDGs Implementation”  “ทำไมต้องสร้างภาคีเพื่ออนาคตอย่างยั่งยืน”  เป็นต้น

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ โทร. 0-2218-3935
 • Contact Information:
 • ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ
 • โทร. 0-2218-3935