การประชุมวิชาการ “Global Local Knowledge Engagement for SDGs Implementation”

Event Information

การประชุมวิชาการ “Global Local Knowledge Engagement for SDGs Implementation”

668

  • Time: Mon, September 11, 8:30am - Mon, September 11, 4:30pm
  • Venue: ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
  • Organizer: ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: global local knowledge engagement
  • Poster:

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ จัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Global Local Knowledge Engagement for SDGs Implementation : A NEXUS Approach” ในวันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 701 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนในโลกและในประเทศไทย โดยเฉพาะประเด็นปัญหาการบูรณาการวิชาการและนโยบายตลอดจนเสริมสร้างแนวทางการขับเคลื่อนวิชาการและการวิจัยเพื่อสนับสนุนการบูรณาการความร่วมมือเพื่ออนาคต โดยมีนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นวิทยากร

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ โทร.0-2218-3935
  • Contact Information:
  • ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาฯ
  • โทร.0-2218-3935