การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา"

Event Information

การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง “ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา"

1283

  • Time: Tue, September 12, 12:00am - Wed, September 13, 12:00am
  • Venue: ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์
  • Organizer: สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไ่ทย
  • Tags: asean caring and sharing community
  • Poster:


สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และหน่วยงานต่างๆ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา : ASEAN Caring and Sharing Community” ระหว่างวันที่ 12 –  13  กันยายน 2560 ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์  เพื่อนำเสนอผลการวิจัยเรื่อง“คุณธรรมใน อาเซียน: จิตอาสาในภาคพื้นสมุทร” ภายใต้โครงการสมัชชาคุณธรรมอาเซียนซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ และเป็นเวทีกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณธรรมในประเด็นจิตอาสา เสริมสร้างให้เกิดการเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกันระหว่างองค์กรภาคีต่างๆ ในการพัฒนางานจิตอาสา และคุณธรรมความดีระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน

ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/xJZjjg สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาฯ โทร. 0-2218-7409 , 0-2218-7464
  • Contact Information:
  • สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • โทร. 0-2218-7409