การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน

Event Information

การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน

1641

  • Time: Sun, September 3, 8:00am - Wed, September 6, 4:00pm
  • Venue: อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์
  • Organizer: สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ
  • Event Type: การแข่งขัน
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: debate debate
การแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน  2560


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จัดการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนระดับเยาวชนในประชาคมอาเซียน ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 3 – 6 กันยายน 2560 โดยการแข่งขันโต้วาทีสิทธิมนุษยชนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์กิตติคุณ คุณดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชวอำรุง คณะครุศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาให้มีทักษะด้านการฟัง การคิด การพูดภาษาอังกฤษ ผ่านการเรียนรู้จากการแข่งขันโต้วาทีในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน และเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้จะมีนิสิตจุฬาฯ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้ พิธีปิดการแข่งขันการมอบรางวัล และงานเลี้ยงจะจัดที่ศาลาพระเกี้ยว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ โทร.0-2218-7052 ต่อ 307
  • Contact Information:
  • สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ
  • โทร.0-2218-7052 ต่อ 307