สัมมนา “โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี”

Event Information

สัมมนา “โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี”

956

  • Time: Mon, September 4, 9:00am - Mon, September 4, 1:30pm
  • Venue: อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา
  • Organizer: ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
  • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
  • Conducted in: ไทย
  • Tags: solar roof

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ จัดสัมมนาสรุปผลการศึกษาโครงการศึกษาวิเคราะห์ “โครงการนำร่องการส่งเสริมติดตั้งโซลาร์รูฟเสรี” ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม 801 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเผยแพร่ผลการศึกษา ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขเกี่ยวกับการส่งเสริมโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา  ที่อยู่อาศัยแบบเสรีในประเทศไทย ซึ่งศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ ได้รับมอบหมายให้ศึกษาโครงการดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน  กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

ในการสัมมนามีการนำเสนอวัตถุประสงค์ ผลการศึกษา และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของโครงการฯ โดย ดร.โสภิตสุดา ทองโสภิต สถาบันวิจัยพลังงาน จุฬาฯ  ผลการศึกษาด้านเทคนิคและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายโดย ผศ.ดร.สุรชัย ชัยทัศนีย์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  และปัญหาอุปสรรคของการส่งเสริมโซลาร์รูฟในประเทศไทยและแนวทางการแก้ไข โดย ดร.วิชสิณี วิบุลผลประเสริฐ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ โทร. 0-2218-2880 ต่อ 423
  • Contact Information:
  • ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาฯ
  • โทร. 0-2218-2880 ต่อ 423