พิธีไหว้ครูของนิสิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Event Information

พิธีไหว้ครูของนิสิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

647

 • Time: Thu, August 31, 8:15am - Thu, August 31, 12:00pm
 • Venue: ณ หอประชุมจุฬาฯ
 • Organizer: สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ
 • Event Type: งานพิธีการ
 • Conducted in: ไทย
 • Tags: chula
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดพิธีไหว้ครูของนิสิตจุฬาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมจุฬาฯ ดังนี้
 • รอบแรก เวลา ๐๘.๑๕ – ๐๙.๔๕ น. (นิสิตระดับปริญญาตรี)
 • รอบสอง เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  (นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา)
โดยมี ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธี เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ และสืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงาม พิธีไหว้ครูของนิสิตจุฬาฯ เริ่มด้วยผู้แทนนิสิตกล่าวคำไหว้ครู นิสิตที่ได้รับรางวัลประกวดคำกลอนรำลึกพระคุณอ่านคำกลอนที่ชนะเลิศการประกวด ผู้แทนนิสิตใหม่ ผู้แทนนิสิตปัจจุบัน นำดอกไม้ธูปเทียนขึ้นกราบอธิการบดี จากนั้นอธิการบดีเจิมตำรา ผู้แทนนิสิตมอบพวงมาลัยแด่คณาจารย์ ในการนี้ อธิการบดีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นิสิตที่มีผลงานดีเด่นด้านต่างๆ ประกอบด้วย รางวัลประกวดคำกลอนรำลึกพระคุณครู รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ชมรมดีเด่น โครงการดีเด่น เกียรติบัตรสำหรับนักกิจกรรม เกียรติบัตรสำหรับนิสิตดีเด่น รางวัลเครื่องหมายสามารถนักกีฬา รางวัลเรียนดี เข็มตำแหน่งกรรมการสโมสรนิสิต ปีการศึกษา ๒๕๖๐ รางวัลประกวดพานไหว้ครูและอธิการบดีจุฬาฯ กล่าวให้โอวาทแก่นิสิตใหม่

ทั้งนี้ เพื่อให้นิสิตใหม่ได้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยจะงดการเรียนการสอนสำหรับนิสิตใหม่ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ และนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปีที่ ๑ ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
 • Contact Information:
 • สำนักบริหารกิจการนิสิต จุฬาฯ
 • 02-218-7052