เสวนาจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย เรื่อง "สยามในแผนที่ แผนที่ในสยาม"

Event Information

เสวนาจุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย เรื่อง "สยามในแผนที่ แผนที่ในสยาม"

868

 • Time: Tue, September 5, 8:50am - Tue, September 5, 12:30pm
 • Venue: ชั้น ๗ สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
 • Organizer: สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
 • Event Type: งานประชุม/สัมมนา/ประชุมวิชาการ/ปาฐกถา
 • Conducted in: ไทย
 • Tags: chula
 • Poster:

สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ ร่วมกับห้องปฏิบัติการแผนที่และเอกสารประวัติศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ จัดเสวนาวิชาการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย” ครั้งที่ ๓ เรื่อง “สยามในแผนที่ แผนที่ในสยาม” ในวันอังคารที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๕๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ชั้น ๗  สำนักงานวิทยทรัพยากร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   นำเสนอเรื่องราวทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการทำแผนที่ในสมัยรัชกาลที่ ๕  ซึ่งมีการตั้งกองทำแผนที่ทดลองและโรงเรียนฝึกสอนชาวสยามให้ทำแผนที่ ซึ่งเป็นหลักฐานอ้างอิงสำคัญในการศึกษาทั้งในด้านประวัติศาสตร์ การพัฒนาประเทศ สถาปัตยกรรมเมือง การคมนาคม โทรคมนาคม สาธารณูปโภคพื้นฐาน สิ่งแวดล้อม ย่านการค้าและชุมชนของสยามประเทศ  ภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อต่างๆที่สนใจ อาทิ
 • “การทำแผนที่ในแผ่นดินสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง” โดย ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ
 • "แผนที่ประวัติศาสตร์กับการศึกษาพัฒนาการทางกายภาพเมือง" โดย ศ.ดร.บัณฑิต จุลาสัย  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ  
 • “เปิดหน้าประวัติศาสตร์สยาม แผนที่กรุงเทพฯ ธนบุรี” โดยคุณธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ นายกสมาคมจดหมายเหตุไทย
 • “สุดยอดแผนที่กรุงเทพ ฉบับภาษาญี่ปุ่น” โดย ศ.มูราชิมา เออิจิ Graduate School of Asia–Pacific Studies, Waseda University
 • “ความลับของแผนที่กรุงเทพ ฉบับภาษาจีน” โดยคุณสมชัย กวางทองพาณิชย์ นักประวัติศาสตร์ชุมชน  เป็นต้น
ผู้สนใจเข้าร่วมงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๙๓๔ หรือ E-mail: Benja.r@car.chula.ac.th 
 • Contact Information:
 • สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาฯ
 • โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๙๓๔