Chula Event Calendar

Upcoming Event

Sunday, September 24, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/4 - 9/30

พิธีลงนามความร่วมมือ และสัมมนา “มาตรการการเชื่อมโยงทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม”
 • Location: ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี
 • Tags: chula boi

14231

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/9 - 10/7

อบรม "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation"

12286

9/12 - 9/28

อบรมหลักสูตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ”

9323

9/13 - 10/1

นิทรรศการ “Supmanee’s Art in Nature” (ธรรมชาติของทรัพย์มณี)
 • Location: หอศิลป์จามจุรี
 • Tags: exhibition

10534

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

Monday, September 25, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/4 - 9/30

พิธีลงนามความร่วมมือ และสัมมนา “มาตรการการเชื่อมโยงทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม”
 • Location: ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี
 • Tags: chula boi

14231

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/9 - 10/7

อบรม "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation"

12286

9/12 - 9/28

อบรมหลักสูตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ”

9323

9/13 - 10/1

นิทรรศการ “Supmanee’s Art in Nature” (ธรรมชาติของทรัพย์มณี)
 • Location: หอศิลป์จามจุรี
 • Tags: exhibition

10534

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

9:00 - 18:00

งาน Festival of India in Thailand 2017

234

16:30 - 18:30

บรรยายเรื่อง "เรียนรู้ธุรกิจและภาษีจากสุดยอดผู้รู้"
 • Location: ณ ห้องกรุงไทย อาคารอนุสรณ์ 50 ปี
 • Tags: top guru exclusive talk

115

Tuesday, September 26, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/4 - 9/30

พิธีลงนามความร่วมมือ และสัมมนา “มาตรการการเชื่อมโยงทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม”
 • Location: ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี
 • Tags: chula boi

14231

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/9 - 10/7

อบรม "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation"

12286

9/12 - 9/28

อบรมหลักสูตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ”

9323

9/13 - 10/1

นิทรรศการ “Supmanee’s Art in Nature” (ธรรมชาติของทรัพย์มณี)
 • Location: หอศิลป์จามจุรี
 • Tags: exhibition

10534

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

Wednesday, September 27, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/4 - 9/30

พิธีลงนามความร่วมมือ และสัมมนา “มาตรการการเชื่อมโยงทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม”
 • Location: ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี
 • Tags: chula boi

14231

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/9 - 10/7

อบรม "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation"

12286

9/12 - 9/28

อบรมหลักสูตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ”

9323

9/13 - 10/1

นิทรรศการ “Supmanee’s Art in Nature” (ธรรมชาติของทรัพย์มณี)
 • Location: หอศิลป์จามจุรี
 • Tags: exhibition

10534

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

Thursday, September 28, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/4 - 9/30

พิธีลงนามความร่วมมือ และสัมมนา “มาตรการการเชื่อมโยงทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม”
 • Location: ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี
 • Tags: chula boi

14231

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/9 - 10/7

อบรม "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation"

12286

9/12 - 9/28

อบรมหลักสูตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ”

9323

9/13 - 10/1

นิทรรศการ “Supmanee’s Art in Nature” (ธรรมชาติของทรัพย์มณี)
 • Location: หอศิลป์จามจุรี
 • Tags: exhibition

10534

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

9/28 - 9/29

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ปีการศึกษา 59
 • Location: หอประชุมจุฬาฯ
 • Tags: chula

1636

Friday, September 29, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/4 - 9/30

พิธีลงนามความร่วมมือ และสัมมนา “มาตรการการเชื่อมโยงทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม”
 • Location: ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี
 • Tags: chula boi

14231

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/9 - 10/7

อบรม "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation"

12286

9/13 - 10/1

นิทรรศการ “Supmanee’s Art in Nature” (ธรรมชาติของทรัพย์มณี)
 • Location: หอศิลป์จามจุรี
 • Tags: exhibition

10534

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

9/28 - 9/29

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาฯ ปีการศึกษา 59
 • Location: หอประชุมจุฬาฯ
 • Tags: chula

1636

Saturday, September 30, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/4 - 9/30

พิธีลงนามความร่วมมือ และสัมมนา “มาตรการการเชื่อมโยงทักษะและองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม”
 • Location: ณ ห้องวิมานสุริยา โรงแรมดุสิตธานี
 • Tags: chula boi

14231

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/9 - 10/7

อบรม "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation"

12286

9/13 - 10/1

นิทรรศการ “Supmanee’s Art in Nature” (ธรรมชาติของทรัพย์มณี)
 • Location: หอศิลป์จามจุรี
 • Tags: exhibition

10534

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

Sunday, October 01, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/9 - 10/7

อบรม "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation"

12286

9/13 - 10/1

นิทรรศการ “Supmanee’s Art in Nature” (ธรรมชาติของทรัพย์มณี)
 • Location: หอศิลป์จามจุรี
 • Tags: exhibition

10534

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

Monday, October 02, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/9 - 10/7

อบรม "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation"

12286

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

Tuesday, October 03, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/9 - 10/7

อบรม "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation"

12286

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

Wednesday, October 04, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/9 - 10/7

อบรม "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation"

12286

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

Thursday, October 05, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/9 - 10/7

อบรม "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation"

12286

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

Friday, October 06, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/9 - 10/7

อบรม "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation"

12286

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

Saturday, October 07, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/9 - 10/7

อบรม "Siam Innovation District Design Thinking for Business Innovation"

12286

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

Sunday, October 08, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772

Monday, October 09, 2017

9:00 - 16:00

นิทรรศการ “จุฬาลงกรณ์ราชบรรณาลัย”

132191

9/9 - 10/14

อบรม Siam Innovation District 24 Steps to a successful startup

13162

9/17 - 10/29

อบรม “Siam Innovation District Tech Talent”

8772